Nuværende forhold

Lokalplanområdet ligger i den sydvestlige del af Holbæk by på adressen Omfartsvejen 71A og omfatter matrikelnumrene 1, 5d og 5dy.

I den sydvestlige del Holbæk, hvor området ligger, er der flere andre erhvervsområder samt Megacenteret.

Området er i privat eje og omfatter et areal på ca. 8,6 ha., der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsformål.

Området, som måler ca. 270 m x 330 m, er mod nord afgrænset af Omfartsvejen og et parcelhusområde på den anden side af vejen. Mod øst er området afgrænset af et eksisterende erhvervsområde. Mod vest afgrænses området af Skydebanevej og et kommende erhvervsområde samt et område til støjende fritidsaktiviteter. Mod syd afgrænses området af det åbne land i form af et kuperet landskab, som er skabt i forbindelse med bygning af motorvejen.

Området har et forholdsvist regulært terræn, som falder svagt mod vest fra kote 32 i øst til kote 26 i vest. En del af området mod sydøst er bevokset med en mindre plantage. Den øvrige del af området er dyrket og opdelt med levende hegn.

Der eksisterer en mindre landbrugsejendom i den sydlige del af området og en bolig i det sydøstlige hjørne.

Set fra nordøst mod sydvest , foto: Kullegaard Arkitekter A/S

Områdets afgrænsning mod syd, foto: Kullegaard Arkitekter A/S