Energiforsyning

Området elforsynes af seas-nve (www.seas-nve.dk).

Varmeforsyning

Området ligger inden for kollektivt varmeforsyningsområde.

I Holbæk er der mulighed for naturgasforsyning fra DONG Energy (www.dongenergy.dk). Der er forbud mod etablering af el-varme, jf. ”Cirkulære nr. 5020 af 30/11/1998 om forbud efter varmeforsyningsloven mod etablering af elopvarmning i ny bebyggelse beliggende i kollektive forsyningsområder”.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Holbæk Forsyning.

Regn- og spildevand

Lokalplanområdet er i den nye spildevandsplan beliggende inden for kloakeret opland.

Området skal separatkloakeres. Det eksisterende regnvandsbassin i områdets nordøstlige hjørne er en del af det eksisterende forsyningsnet. Holbæk Forsyning forventer ikke at kunne anvende dette bassin i forbindelse med afvandingen af lokalplanområdet.

Tilladelse til kloaktilslutning skal søges hos Holbæk Kommune.

Regnvand kan nedsives på egen grund, hvis jordbundsforholdene og grundvandsspejlet tillader det. Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. Der skal søges om nedsivningstilladelse hos Holbæk Kommune.

Det er grundejers intention, at regnvand fra området vil blive afledt/nedsivet lokalt.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.