Anvendelse

Lokalplanen udlægger området til skoleformål, regnvandsbassin og parcelhuse.

Lokalplanområdet inddeles i 6 delområder, der giver mulighed for følgende anvendelse:

I, IIa og IIb. Delområderne må kun anvendes til skoleformål med tilknyttede fritids- og undervisningsaktiviteter, samt tilhørende kostafdeling med personaleboliger.
III. Delområdet må kun anvendes til idrætsformål med tilknyttede fritids- og undervisningsaktiviteter.
IV. Delområdet må kun anvendes til boligformål
V. Delområdet må kun anvendes til regnvandsbassin og rekreative faciliteter som legeplads, klatrebane o. lign.

Planområdets inddeling i delområder kan ses på illustrationen til højre. Inddelingen i delområder er primært et udtryk for de forskelligartede funktioner området rummer. Således har gymnasium, kostskole, boligområde og regnvandsbassin egne delområder. Her indenfor gælder en række områdespecifikke bestemmelser. De væsentligste af disse bestemmelser er beskrevet nærmere i de følgende afsnit.

Generelt muliggør lokalplanen den allerede eksisterende anvendelse i området. Der gives dog mulighed for, at opføre en idrætshal i området. Idrætshallens placering bliver nærmere beskrevet i de følgende afsnit.

Kortbilag 3 viser et eksempel på, hvordan lokalplanen kan virkeliggøres. Kortbilaget kan ses under fanen "Bilag - Kortbilag".

Kortbilag 3 kan ses her.

Delområderne i lokalplanområdet.

Byggeri

Lokalplanen fastsætter en maksimal bebyggelse for hvert af de 6 delområder.
I, IIa og IIb. 30 %
III. 10 %
IV. 30 %
V. Skal friholdes for bebyggelse
Byggeri til rekreative faciliteter som legeplads, legeredskaber m.m. medregnes ikke som bebyggelse.

Som det fremgår muliggør lokalplanen hovedsageligt byggeri i delområde I, IIa og IIb, og i mindre grad delområde III. Delområde I, IIa og IIb er hhv. gymnasium og kostskole, og bebyggelsesprocenten sikrer plads til byggeri til skoleformål o. lign.

Delområde III fungerer som idrætsområde for de to undervisningsinstitutioner. Lokalplanforslaget sikrer, at en stor del af dette område friholdes for byggeri ved, at sætte en relativ lav bebyggelsesprocent. Med lokalplanen sker der dog en stigning i bebyggelsesprocenten fra 5 til 10 %. Dette er for, at muliggøre etablering af en idrætshal med tilhørerende omklædningsrum, dansesal eller lign. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for idrætshallen således, at den maks må være 2000m2, 11 m høj og skal etableres inden for et byggefelt der fremgår af lokalplanen kortbilag 5. Kortbilaget kan ses under fanen "Bilag - Kortbilag".

Delområde IV er et boligområde, og lokalplanen lader bebyggelsesprocenten for den enkelte parcel stige fra 25 til 30 %. Denne stigning giver parcelhusene samme byggemuligheder som lignende parcelhuse i nye boligområder.

Delområde V er et regnvandsbassin. Lokalplanen tillader intet byggeri på området. Lokalplanen åbner dog op for, at der kan etableres legeplads, klatrebane eller lign. på området. På denne måde udnyttes området bedst muligt i den rummelige kontekst det indgår i.

 

Bevaringsværdige bygninger og beplantning

Bevaringsværdige bygninger
Lokalplanen fastsætter bestemmelser til bevaring af Skolebygningen og Gymnastiksalen. Byggeriernes beliggenhed og karakter er beskrevet under fanen "Formål og indhold" under afsnittet "Lokalplanområdet".

Bevaringsværdig beplantning
Gældende lokalplan nr. 2.43 sikrer bevaring af udpegede områder med beplantning. Lokalplanen indskrænker områder med bevaringsværdig beplantning. Lokalplanen fastholder bevaring af to udpegede områder med beplantning i området. Den ene er et tæt, bredt og højt beplantningsbælte mod tilstødende boligområder i vest. Den anden er en 'have' som ligger på den østlige side af Skolebygningen. i afsnittet 'Lokalplanområdet' under fanen 'Formål og indhold' findes en nærmere beskrivelse af disse to områder.