I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1. Lokalplanens formål er:

  • At udlægge området til blandet bolig og erhvervsformål i virksomhedsklasse 1-4.
  • At sikre hensym til eksisterende boliger mod miljøgener fra virksomheder.
  • At sikre de beskyttede naturtyper ved udlæg af grønt område med regnvandsbassiner.

2.1. Lokalplanens afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 2aæ, 6ci, 6cæ, 6ct, 6co, 6cn, 6ch, 6cg, 6ck, 6dc, 6cp, 6df, 6cq, 6cs, 7000x, del af 6dk, 6bu, 5di, 5dp, 20, 7000v, 7000aq, 5ds, 6cr, 6cø, 6cy, 6cf, 6y, 6cd, 7000æ, 5ct, 5co, 5ca, 5bv, 5bu, 5eb, 5cm 5cu, 5ci, 5ch, 5bz, 5an, 5cg, 5bæ, 5cq, 5cp, 5ce, 5cn, 5cx, 5cr, 5dr, 5cv, 5by, 5dd, 5df, 5dl samt del af 7000l alle af Tåstrup, Holbæk Jorder, samt alle parceller, der efter d. xx.xx.2019 måtte blive udstykket herfra.
2.2. Lokalplanens område er beliggende i byzone og forbliver i byzone.
2.3. Lokalplanområdet inddeles i fem delområder, som vist på kortbilag 4.

3.1. Delområde 1 må kun anvendes til boligformål og erhvervsformål i miljøklasse 1-2.
3.2. Delområde 2 må kun anvendes til erhvervsformål herunder produktions-, håndværks, lager-, og serviceerhverv i virksomhedsklasse 1-3 jf. Miljøministeriets "Håndbog om Miljø og Planlægning", hertil må der etableres tilhørende kontor-, undervisnings- eller personalefaciliteter.
Området må kun anvendes i overensstemmelse med zonering som angivet på kortbilag 6.
3.3. Delområde 3 må kun anvendes til erhvervsformål herunder produktions-, håndværks-, lager-
og serviceerhverv, i miljøklasse 1-4, jf. Miljøministeriets "Håndbog om Miljø og Planlægning". Hertil må der etableres tilhørende kontor-, undervisnings- eller personalefaciliteter. Desuden må delområdet anvendes til håndtering og oplag af ikke-farligt affald. Virksomheder i miljøklasse 4 må kun etableres, hvis der gøres særlige foranstaltninger for at nedbringe miljøpåvirkningen af eksisterende boliger, fra aktiviteter der klassificeres i miljøklasse 4.
Området må kun anvendes i overensstemmelse med zonering som angivet på kortbilag 6.
3.4. Delområde 4 udlægges til grønt område. Arealerne må kun anvendes til regnvandsbassin, natur beskyttelse, samt visuel afskærmning. Delområdet må ikke bebygges.
3.5. Delområde 5 må kun anvendes til jernbane.
3.6. Der må ikke etableres miljøfølsom anvendelse indenfor delområderne 2, 3, 4 og 5.
3.7. Der må ikke etableres virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af naturtyper og forurening af grundvandet. Virksomheder med funktioner, hvor der er risiko, for forurening af grundvand, skal der gøres særlige foranstaltninger, f.eks. tætte belægninger eller opsamling af spild ved tankanlæg, for at sikre mod forurening.
NOTE: Anvendelsesbestemmelserne betyder at der reelt set kun må opføres eller indrettes nye boliger inden for delområde 1. I delområderne 2 og 3 bortfalder boliganvendelsen, hvis en ejendom ikke har været anvendt som bolig i 3 år. Det betyder dog at eksisterende boliger kan opretholdes som eksisterende lovlig anvendelse.

4.1. Indenfor delområde 1 må der ikke udstykkes grunde med en størrelse, der er mindre end 1.200 m2 og større end 3.000 m2.
4.2. Indenfor delområde 2 må der ikke udstykkes grunde mindre end 2.000 m2
4.3. Indenfor delområderne 2 og 3 må der ikke udstykkes grunde større end 10.000 m2

5.1. Langs Rørvangsvej, Blytækkervej, Rebslagervej, Børstenbindervej og Tåstrup Høj udlægges en byggelinje således at bebyggelse ikke må opføres nærmere vejskel end 5 meter. Arealet mellem vejskel og byggelinje må kun anlægges og vedligeholdes som et grønt område med beplantning og græs i forbindelse med hegning, evt. forplads og udstillingsareal, parkering og lignende, og må ikke bebygges.
5.2. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom fastsættes til maksimalt 45%.
5.3. Bebyggelse må maksimalt opføres i 1,5 etage med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m målt over naturligt terræn.

6.1. Bygninger indenfor lokalplanområdet må ikke opføres med facader i reflekterende eller blanke materialer (maksimalt glanstal på 30), undtaget vinduer, solceller og lign.
6.2. Taghældningen må maksimalt være 45°

7.1. Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra Skagerakvej eller Tåstruphøj.
7.2. Vejadgang til de enkelte matrikler må kun ske fra stikveje til Rørvangsvej, hhv. Børstenbindervej, Blytækkervej og Rebslagervej eller direkte til Tåstruphøj. Der må ikke etableres vejadgang til de enkelte matrikler direkte fra Rørvangsvej.
NOTE: Eksisterende vejadgang til Rørvangsvej kan opretholdes indtil den ikke anvendes.

8.1. Ved ny bebyggelse eller nyindretning af bebyggelse skal der som minimum anlægges 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal til erhverv, lager og værksteder mv. Parkering skal etableres på egen grund.

8.2 Ved ny bebyggelse til boligformål skal der som minimum anlægges 2 p-pladser pr. bolig. Parkering skal etableres på egen grund.

9.1. Skiltning og reklamering må ikke etableres på tage inden for lokalplanområdet.
9.2. Der må placeres et skilt på hver af bygningernes facader med en max størrelse på 1 m i højden og 2,5 m i bredden med virksomhedens navn. Derudover kan der etableres et logoskilt på max 2,5 m i højden og 3 meter i bredden.
Skiltning og reklamering på bygningers facader, gavle og indgangsparti skal udføres som enkeltstående bogstaver og tal. Facadeskiltning må ikke få karakter af facadebeklædning.
9.3. Bogstaver, tal og logoer må være indvendig belyst, eller kan etableres som enkeltbogstaver med bagudrettet lys på facaden. Belysning må ikke være til blændingsgene for forbipasserende eller naboejendomme.
9.4. Skiltning, der er synlig fra vej, må ikke være bevægelig.
9.5. Fritstående skilte må maksimalt have mål på 1,5 x 0,5 m, og der må kun opsættes ét fritstående skilt pr. overkørsel til den enkelte
ejendom.
9.6. Ved stikveje tilsluttet Rørvangsvej, må der opsættes et fælles henvisningsskilt til virksomhederne, der har vejadgang fra stikveje. Skilte til stikveje må maksimalt have et mål på 0,8 x 0,5 meter, og opsættes med maksimal højde på 1,2 meter.

10.1. Der skal udlægges opholdsareal svarende til min. 15 % af etagearealet for erhverv.

11.1. Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 1 meter.
11.2. Dog må der inden for delområde 3 terrænreguleres i forbindelse med etablering af støjvold. Støjvolde må etableres med en maksimal højde på 2 meter, og en maksimal bredde på 8,5 meter langs skel mod vej.
11.3. Hegn i skel mod nabo må udføres som åbent eller tæt hegn, f.eks. som levende hegn, trådhegn eller plankeværk i træ med en maks. højde på 1,8 meter. Hække mod vej og stier skal plantes på egen grund 30 cm fra skel, således at beplantningen til enhver tid kan holdes inde på egen grund. Levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn, dog maks. 1,8 meter.
11.4. Hegn i skel mod vej må kun opføres som åbent trådhegn og evt. suppleres med levende hegn, begge med en maks. højde på 1,8 meter.
11.5. Hegn i delområde 3 mod vej må kun etableres som tæt hegn og i nødvendig højde, uanset § 11.4, for at overholde gældende støjkrav.