I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Kommentar: Lokalplanen er udformet som et tillæg til lokalplan 2.67 for Holbæk Sportsby indenfor lokalplan 2.67's delområde A. Bestemmelserne i dette tillæg supplerer derfor de gældende bestemmelser i lokalplan 2.67.
Lokalplanens formål er, at:
1.1 udlægge mulighed for yderligere anvendelse end de i lokalplan 2.67 udlagte anvendelser.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter matrikel 1 arm, 1aro, 1arr, 1arp, 1arq, del af 1ua, 42, 43, Ladegården Holbæk Jorder, samt alle matrikler, der bliver udstykket i området.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

Kommentar: Nedenstående bestemmelse supplerer § 3.2 i lokalplan 2.67.
3.1

  • Indenfor det på kortbilag 3 markerede område (byggefelt 1A), kan der tillige etableres liberalt erhverv og kontorerhverv på 1., 2., og 3. sal af en fremtidig bygning.

Kommentar: Nedenstående bestemmelse supplerer § 6.7 i lokalplan 2.67.
§ 4.1 Bebyggelse indenfor det på kortbilag 3 markerede område (byggefelt 1A) må etableres i højst 4 etager og med en maks. højde på 16 meter.

Kommentar: Nedenstående bestemmelse supplerer § 8.11 i lokalplan 2.67.
5.1 Parkering må tillige etableres indenfor restarealer i byggefelt 1, jf. kortbilag 5 i lokalplan 2.67.

6.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen må området, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsættes som hidtil.

6.2 Når fristen for fremlæggelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at ejendommen ændres eller bebygges i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen.

7.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

7.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

7.3 Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Forslag til lokalplan 2.92 er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2020.