Statslig og regional planlægning

Planforslagene vurderes ikke at være i strid med statslige eller regionale interesser.

Kommuneplan 2017

Området er omfattet af rammeområde 2.F05 i Kommuneplan 2017 for Holbæk Kommune.

Området er i rammen udlagt til:
Offentlige formål, herunder idræts-, kulturelle-, undervisnings- og fritidsmæssige formål, med mulighed for erhverv med relation til førnævnte formål, herunder hotel/ sportelformål (publikumsorienterede servicefunktioner) samt til butiksformål til brug for de kunder, der iøvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion såsom merchandisebutik, mindre kiosker med udsalg i forbindelse med kampe og lignende. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål er maks. 1.000 m2. Den maksimale butiksstørrelse er 150 m2. Butikker skal integreres i stedets centrale bygning. Området skal betjenes med 2 primære vejadgange. Fra Skagerakvej mod nord skal der sikres adgang for de bløde trafikanter. Fra Omfartsvejen skal der sikres vejadgang for de hårde trafikanter.

Med forslag til kommuneplantillæg 20 vil der tillige være mulighed for kontorerhverv og liberalt erhverv indenfor et afgrænset område syd for fodboldstadion på 1.-3 sal. Da der er tale om et afgrænset byggefelt på etager over stueplan i tilknytning til fodboldstadion, vurderes dette ikke at være uforeneligt med den overordnede planlægning for området.

Eksisterende lokalplaner

Lokalplanen er et tillæg til gældende lokalplan 2.67.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Der er ingen påvirkning af nabokommuner som følge af planforslagets realisering.

Kystnærhedszone

Området er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Der er ingen væsentlig ændring i forhold til gældende plangrundlag, da der ikke muliggøres højere byggeri med tillægget. Det muliggjorte byggeri vil ikke påvirke kystlandskabet, da det er beliggende bag ved eksisterende bymæssig bebyggelse.

Butikkers påvirkning af bymiljøet

Tillægget ændrer ikke på gældende plangrundlag for butikker.

Diverse udpegninger

Området grænser op til område udpeget i kommuneplanen til kirkeomgivelser. Lokalplanforslaget muliggør ikke højere eller mere byggeri end gældende lokalplan 2.67 muliggør.

Trafikforhold

Vejadgang til området sker fra Omfartsvejen.

Blød trafik har adgang fra Skagerakvej.

Planforslagene forventes ikke at generere væsentligt mere trafik end der vil være i forvejen som følge af de muligheder, der indgår i gældende lokalplan 2.67.

Offentlig service

Området ligger 2,5 km. fra Holbæk station, og der går bus fra stationen til Sportsbyen. Stiforbindelser i Sportsbyen er koblet op på stisystemet via stiforbindelse til ladegårdsalléen.

I Holbæk er der inden for 2-3 km. placeret en lang række uddannelsesinstitutioner. Det omfatter bl.a. University College Sjælland med ti videregående mellemlange uddannelser, EUC Nordvestsjælland med Slotshaven Gymnasium og Sosu Sjælland Holbæk – Uddannelser: Grundforløbet, Social- og sundhedshjælper, Social og sundhedsassistent og Pædagogisk Assistent. Derudover er der gymnasier og andre ungdomsuddannelser, folkeskoler og dagtilbud i området, .eks. Østre Skole, Sofielundsskolen, Holbæk Lilleskole, Isefjordskolen, Fjordskolen, Slotshaven Gymnasium og Tjørnegården fritidshjem, samt børneinstitutionerne, såsom Fjordbakken og Stormøllens Børnehave.