Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet, at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Byggeri skal overholde gældende bygningsreglement.

Der er til planen udarbejdet et skyggediagram, der viser den skygge, som en bygning med en højde på 15,1 meter beliggende indenfor byggefeltet afkaster. Der vurderes på denne baggrund ikke at være nogen væsentlige skyggegener på baneanlægget, der medfører risiko for dårlige vækstvilkår for græsset på banen.

Skyggediagrammet kan ses her.

Transport

Området er koblet op på busbetjeningen. Der er busbetjening til og fra Holbæk station

Området ligger desuden inden for cykelafstand af Holbæk station.

Lokalplanområdet kobler sig op på eksisterende stinet.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer.

Lokalplanen giver mulighed for anvendelse af permeable belægninger med mulighed for nedsivning af regnvand.

Natur

Der er ingen naturmæssige bindinger indenfor lokalplanområdet.

Sundhed og trivsel

Der ingen forhold i planen, som udgør en sundhedsrisiko for befolkningen.