Baggrund

Den kommunalt ejede Østre Skole anvendes ikke længere som kommunal skole, og ejendommen skal overgå til anden anvendelse. Denne lokalplan er blevet udarbejdet for at skabe det planlægningsmæssige grundlag for den nye anvendelse.

Formål

Visionen for den tidligere Østre Skole er, at der skal etableres et uddannelse- og læringscenter, suppleret af relaterede offentlige funktioner, kursus- og konferencefaciliteter, medborgerhus, liberalt erhverv og fællesfaciliteter (i form af café, restaurant, servicefaciliteter). Det er tanken, at uddannelses- og læringscentret skal danne rammen for nye partnerskaber og samarbejder mellem videns- og uddannelsesinstitutioner, studerende, virksomheder og offentlige institutioner. Konkret etableres der ved projektstart statslige, kommunale og private arbejdspladser. Det er målet at opnå synergi og samspil imellem aktørerne i området.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre ny anvendelse af Østre Skole, samtidig med at det sikres, at ejendommens bevaringsværdier og rolle i det udpegede kulturmiljø fastholdes, og der kan etableres et attraktivt gårdmiljø med tilstrækkeligt med opholds- og parkeringsfaciliteter. Som en konsekvens heraf fastsætter lokalplanen bl.a. bevarende og retningsgivende bestemmelser i forhold til bygningernes ydre og gårdmiljøet, således at ydre ændringer kun kan ske i respekt for de bygningsmæssige og kulturmiljømæssige værdier i området. Ydre ændringer kan f.eks. være udskiftning af vinduer og døre, etablering af større vinduespartier eller nye døre, udskiftning af tag, isætning af kviste, eller etablering af elevator- eller trappetårne. Det bør bemærkes, at skolen allerede har gennemgået en del forandringer igennem tiden, og at forandringer er nødvendige af hensyn til de nye funktioner på stedet, samt af hensyn til bæredygtighed og miljø. Den tidligere lokalplan indeholdt ikke bevaringsbestemmelser.