Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske en ny anvendelse af bygningsanlægget, der er forenelig med ejendommens centrale beliggenhed i Holbæk by og ejendommens karakter og bygningsmæssige rammer. Lokalplanen giver også mulighed for, at der kan etableres et attraktivt gårdmiljø med tilstrækkeligt med opholds- og parkeringsfaciliteter. Lokalplanen er en bevarende lokalplan, der regulerer hvilke fysiske ydre ændringer, der tillades, f.eks. isætning af nye vinduer, etablering af nye dørhuller og lignende, men også hvilke ændringer, der ikke tillades, f.eks. etablering af solenergianlæg. Målet er, at der kan etableres et attraktivt samlet miljø, hvor bygninger, gårdanlæg og nye funktioner fungerer i samspil og med respekt for historien og de udpegede værdier. Lokalplanen fastsætter også bevaring af træer indenfor området, samt bestemmelser vedr. belysning, skiltning og lignende forhold, der påvirker stedets samlede attraktivitet.

Mulige anvendelser er privat og offentlig kontor- og servicevirksomhed, liberalt erhverv, undervisning, institutioner, kulturelle aktiviteter, cafeer, restauranter, kursus og konferencevirksomhed, medborgerhus og lignende funktioner. Området inddeles i to delområder. Delområde A omfatter bygningerne mod Seidelinsvej, samt tårnbygningen centralt i området. Delområde B omfatter de resterende bygninger. Indenfor delområde A kan kun etableres de indenfor lokalplanområdet mest udadvendte funktioner, samt de fælles funktioner (servicecenter, reception, café, restaurant, medborgerhus, kursus- og konferencefaciliteter, samt kulturelle aktiviteter, og de tilhørende opholdsarealer). Indenfor delområde B kan kun etableres undervisningsformål, liberalt erhverv, serviceerhverv, offentlige funktioner, samt kulturelle aktiviteter, og de tilhørende opholdsarealer. Parkeringspladser til alle funktioner skal tilvejebringes indenfor delområde B.

Det er ikke muligt at etablere detailhandel, beboelse (boliger) og hotel indenfor lokalplanområdet.