Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten. Projekter/planer vurderes derfor i forhold til en række typiske bæredygtighedsparametre.

I dette tilfælde er der tale om renovering og ombygning af eksisterende bygninger med en høj bevaringsværdi, der indgår i et udpeget kulturmiljø i en tæt bymæssig kontekst, og på et grundareal med en lav grad af friareal. Det medfører, at mulighederne for at fremme bæredygtighed med lokalplanen er begrænsede. Opgaven består derfor i at sikre en meningsfuld balance mellem hensyn til bæredygtighed og hensyn til et bebygget bevaringsværdigt miljø, når Østre Skole skal renoveres/ombygges og overgå til nye anvendelser, og et nyt gårdanlæg skal etableres.

Af hensyn til kulturmiljøet og arkitekturen i området tillades det ikke, at der kan etableres solenergianlæg indenfor lokalplanområdet. Af hensyn til bæredygtighed stiller lokalplanen krav om, at regnvand så vidt muligt skal indgå som en ressource i gårdanlægget. Der kan derfor anlægges regnbede eller bassiner og etableres ikke-befæstede arealer, som en del af det nye gårdanlæg. Desuden tillades der etablering af ”grønne tage”, dvs. f.eks. belagt med sedum-måtter, på mindre bygninger til driftsformål.


Regnbed, princip.

Byggeri og planlægning

Byggeriet indenfor lokalplanområdet er udført af kvalitetsmaterialer (tegl, skiffer og træ), der har lang levetid. Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der sikrer fortsat brug af overvejende de samme kvalitetsmaterialer ved renovering m.v., men nyere materialer (aluminium) tillades også, bl.a. da dette allerede blev indført ved renovering i 2008.

Transport

Lokalplanen ligger i Holbæk bymidte ca. 500 meter fra Holbæk station, og i et område med mange buslinjer og et velforbundet vej- og stinet.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer.

Natur

Området er i tæt bymæssig kontekst. Udover enkelte træer, er der ikke planteliv af betydning i området. Det skal undersøges om der lever flagermus i disse, hvis det overveje sat fælde træer indenfor lokalplanområdet (flagermus er en bilag IV art). De såkaldte bilag IV-arter er arter, som er beskyttet efter EU's naturbeskyttelsesdirektiverne. Reglerne indebærer, at myndigheder skal sikre sig, at de ikke tillader eller planlægger aktiviteter, der kan skade dyrenes yngle- eller rasteområder.

Sundhed og trivsel

Lokalplanområdet giver ikke mulighed for, at der kan etableres nye større offentligt tilgængelige grønne arealer, der kan gavne befolkningens sundhed og trivsel. Men lokalplanen giver mulighed for, at der i bygningskomplekset kan ske læring og aktiviteter, der kan fremme ny viden generelt, hvilket kan være relevant for fremme af sundhed og trivsel blandt befolkningen.

Gårdmiljøet bliver offentligt tilgængeligt. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres private og semiprivate opholdsarealer i tilknytning til de individuelle funktioner indenfor lokalplanområdet.