Energi og forsyning

Inden gravearbejde skal det undersøges, hvor der er nedlagt ledninger m.v. Se f.eks. på www.ler.dk


Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive ledningsejere tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Området er beliggende inden for kollektivt varmeforsynings område og opvarmes med naturgas fra Dong Energy. Ejendomme inden for lokalplanområdet er pålagt tilslutningspligt ved nybyggeri. Opvarmningen må ikke ske ved etablering af oliefyr.

Der kan dog, såfremt man ikke ønsker at anvende naturgas, etableres anlæg baseret på vedvarende energi i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 904 af 24/06/2016, §19 stk. 3 og som er nævnt i §15 stk. 1, pkt. 2 og 3. Vedvarende energikilder, evt. supplerende varmekilde, kan være varmepumpe, jordvarme, træfyr eller lign. Dog tillades der ikke opsætning af solenergianlæg, hverken på bygninger eller som selvstændige anlæg, grundet hensyn til kulturmiljøet og arkitekturen i området, se § 12.4.

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området vandforsynes af Fors A/S.

Regn- og spildevand

Området er separatkloakeret. Jf. kommuneplanens retningslinje 8.4.2 skal der så vidt muligt ske lokal nedsivning af regnvand, og befæstelse skal begrænses i henhold til spildevandsplanen. Se også under afsnit Bæredygtighed.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug
Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.

Telekommunikation

Bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg. Der må ikke opsættes udvendige tv- og radioantenner, herunder parabolantenner, indenfor lokalplanområdet.