Støj

De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder m.v. er omtalt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder". Der er forskellige vejledende grænseværdier for dagperioden, aftenperioden og natten.

For bykerner / centerområder gælder følgende.

Mandag –fredag kl. 07 - 18, og lørdag kl. 07 - 14: 55 dB(A).

Mandag – fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22, og søn- og helligdag kl. 07 - 22: 45 dB(A).

Alle dage kl. 22 - 07: 40 dB(A).

Ovenstående er de vejledende grænseværdier for støjbelastning fra virksomheder, målt udendørs, og skal anvendes jf. tekst i vejledningen.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Region Sjælland har ingen oplysninger om jordforurening indenfor lokalplanområdet. Området er i byzone, hvorfor det pr. definition er områdeklassificeret som lettere forurenet. Flytning af jord fra områdeklassificerede områder skal altid anmeldes til Holbæk Kommune.

Hvis der ved grave og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles, og kan først genoptages, når der gives tilladelse til dette. Fundet skal anmeldes til Holbæk Kommune, jf. jordforureningslovens § 71. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kræver tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der foreligger ingen konkrete registreringer af fund eller fortidsminder indenfor lokalplanområdet. Der kan dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med grave- og anlægsarbejder.

Der gøres opmærksom på, at bygherre/entreprenør før jordarbejder altid har mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse om arkæologiske interesser, jf. museumslovens § 25. Herved har bygherre og entreprenør de bedste muligheder for at undgå uplanlagt standsning af anlægsarbejdet og undgå udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27. Hvis museet i sin udtalelse vurderer, at der ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser på arealet, så skal evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse betales af Kulturministeren jf. museumslovens § 27 stk. 5. En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men den fritager bygherre for udgifterne til en arkæologisk undersøgelse.

Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en samlet screening af de miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Lov nr. 425 af 18. maj 2016) af kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplanforslag nr. 1.50. Miljøscreeningen er offentliggjort sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og forslag til lokalplan 1.50.

Ifølge lovens § 8, stk. 1 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Planerne vurderes, på baggrund af en screening jf. § 8, stk. 2, til ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og vurderes derfor til ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer.


Begrundelsen er:
- Planerne fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og angiver kun mindre ændringer i forhold til gældende planlægning.
- Planerne sikrer via deres bestemmelser, at projektet ikke får en væsentlig indvirkning på miljøet.


Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslagene.