0.1 I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1352 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1 at give mulighed for at indrette boliger, skole og liberalt erhverv (herunder behandlervirksomhed) i den eksisterende bygningsmasse.

1.2 at fastlægge retningslinjer for friarealernes udformning og anvendelse, således at områdets parklignende karakter fastholdes, herunder at sikre at det ubebyggede areal nord for eksisterende bebyggelse fastholdes som grønt område.

1.3 at sikre bevaring af eksisterende bygninger.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 3. Området omfatter matriklerne 5k, 5bs, 5bt og 5bu Ladegården, Holbæk Jorder.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

3.1 Lokalplanområdet må anvendes til boligområde, liberalt erhverv og skole.

3.2 Virksomheder skal være af en sådan art, der sædvanligvis kan etableres i boligområder f.eks. psykolog, tegnestue, fysioterapeut, revisor eller lignende.

4.1 Den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse skal fastholdes. Der må ikke udbygges, tilbygges eller bygges nyt indenfor lokalplanområdet.

5.1 Ændringer skal ske i overensstemmelse med bygningernes karakter.

5.2 Bygningernes væsentlige ydre karakter er:

  • Bygningernes proportioner.
  • Vinduestyper - Nye vinduer skal have samme formater og opdelinger som de eksisterende. Vinduer tillades dog ført tilbage til den oprindelige stil.
  • Bygningerne er opført med mure i røde blødstrøgne teglsten, og tag i røde ikke skinnende lertegl.
  • Skorstenenes form og materiale.
  • Indgangene med deres originale trappesten.
  • Gårdrummet mellem de to skolebygninger.

5.3 Facadebeklædning, markiser, skodder og lignende må ikke opsættes.

6.1 Bygningerne inden for lokalplanområdet der på kortbilag 2 er markeret som bevaringsværdige, må ikke nedrives eller ændres uden Byrådets tilladelse.

7.1 Vejadgang til matrikel 5k, 5bs og 5bt Ladegården, Holbæk Jorder skal sikres via eksisterende indkørsel fra Kærsangervej. Matrikel 5bu Ladegården, Holbæk Jorder har vejadgang sikret fra Fjordvej.

7.2 Ny parkering kan etableres indenfor det på kortbilag 2 markerede område.

8.1 Indenfor lokalplanområdet og på bygningerne må der kun opsættes navneskilte og henvisningsskilte.

 

9.1 Det grønne areal på områdets nordlige del (kortbilag 2) skal friholdes for bebyggelse.

9.2 Træbeplantningen markeret som bevaringsværdig (kortbilag 2) må ikke fældes. Såfremt træerne går ud eller mistrives skal der genplantes nye træer af samme art.

9.3 Gårdrummet mellem Kærsangervej 21 og 23 skal fremstå som ét samlet gårdrum. Evt. markering af skel må ikke overstige 1m i højden og skal udgøres af hække eller murstensmur i blødstrøgne røde tegl.

10.1 Udendørs belysning skal udføres som nedadrettet belysning.

11.1 Renovationsbeholdere skal afskærmes, således at de synes mindst muligt og fremtræder tilpasset og underordnet områdets karakter.

11.2 El-ledninger skal udføres som jordkabler.

11.3 Udvendige antenner, herunder parabolantenner, er ikke tilladt.

12.1 I området er der tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, idet der er gasforsyning i området.

12.2 Der tillades ikke solfangere / solceller indenfor lokalplanområdet.

13.1 Ved vedtagelsen af Lokalplan 2.78 Vestre Skole vil Lokalplan 2.55 blive aflyst i sin helhed.

14.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

14.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK

14.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

14.4 Lokalplanen udlægger et område til offentlige formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens § 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. (kun når lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål)

Lokalplan 2.78 – er endeligt vedtaget af Holbæk Kommune den 25.11.2016