Statslig og regional planlægning

Lokalplanområdet er ikke i konflikt med statslig og regional planlægning.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplan 2013-2015. Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 2.C01 der har anvendelsen som lokalcenter. Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.

Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 2.55 Vestre Skole – Ombygning til boliger og liberalt erhverv. Lokalplan 2.55 vil i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 2.78 blive aflyst i sin helhed.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Det vurderes at lokalplanen ikke vil have nogen nævneværdig påvirkning på nabokommuner.

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen, men vurderes ikke at have nogen nævneværdig betydning på denne, da lokalplan 2.78 Vestre Skole kun indebærer en ændring i anvendelsen af eksisterende bygninger, og derfor ikke tilfører nye elementer der kan synes fra havet.

Diverse udpegninger

Kulturmiljø Kalundborgvej

Området er klassificeret som et vigtigt kulturmiljø der skal tages hensyn til. Kulturmiljøet for Kalundborgvej er beskrevet som følger:

Historie
Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret (i dag Kalundborgvej). Villaerne blev opført af byens mest velstående borgere og flere af dem blev tegnet af byens mest betydningsfulde arkitekter. Da der i flere tilfælde blev ytret ønske om, at de skulle kunne sammenlignes med patriciervillaerne i de større byer, havde de ofte mansardtag med glaserede tegl.
I 1918 blev Tveje Merløse sogn indlemmet i Holbæk Kommune, hvilket bl.a. betød, at skolevæsenet skulle udvides. I den forbindelse tegnede Ivar Bentsen Vestre Skole, som blev opført i 1920 og danner den vestlige afgrænsning for dette kulturmiljø. Skolen, der en årrække blev udlånt til Stenhus Kostskole, kendetegnes ved store vinduer, der lader lys og luft komme ind i undervisningslokalerne.

Arkitektur
Arkitekturen på Kalundborgvej er en blandet størrelse og kan ikke beskrives under ét. Den vestlige indfaldsvej, der løber parallelt med kysten, domineres af en række større villaer på sydsiden, mens nordsiden primært udgøres af det grønne område, Strandparken

De store villaer: Det er vanskeligt at udpege enkelte villaer som bærende elementer i kulturmiljøet. Fra Valdemar Sejrsvej i øst til Stenhusvej i vest ligger adskillige store villaer, som tilsammen giver Kalundborgvej karakter og fortæller historien om et kvarter, hvor byens velhavende borgere lod deres huse opføre i starten af 1900-tallet. Villaerne danner tilsammen en veldefineret facadelinje, og langt de fleste steder er der en lille forhave mellem vejen og facaden.

Strandparken: Med et areal på næsten 6 hektar er Strandparken et af de største rekreative områder i Holbæk by. Parken blev skænket til Holbæk by af handelsmanden og byrådsmedlemmet W. R. Tidemand i 1898. Fra 1904 boede Tidemand i huset over for hovedindgangen, hvor der er opstillet en obelisk med hans portræt. Fra parken er der udsigt over Holbæk Fjord, og i den østlige del finder man den fredede Søndersted Stubmølle. Møllen er fra omkring 1700 og blev flyttet til Strandparken i 1938 efter at have
stået i Butterup og Søndersted.

Vestre Skole og Husholdningsskolen: Ivar Bentsens Vestre Skole danner ramme om udsigten over fjorden fra Husholdningsskolen på modsatte side af Kalundborgvej. De to markante bygninger danner kulturmiljøets vestlige afgrænsning.

De mange fjordkig: Flere steder er der mulighed for at få et glimt af fjorden fra Kalundborgvej. Både de
små boligveje, som fører ned til fjorden og Kalundborgvej i sig selv markerer tydeligt de landskabelige træk ved fjordlandskabet omkring Holbæk.

Bevaringsværdige bygninger, Vestre Skole

Lokalplanområdet omfatter den gamle Vestre Skole der med sine bevaringsværdige bygninger har stor kulturhistorisk værdi. Vestre Skole blev tegnet af arkitekten Ivar Bentsen og opført i årene 1919-1928. Vestre Skole er et eksempel på en ny skoletradition der manifesterede sig i Holbæk i begyndelsen af 1900-tallet og er en af fire skoler i Holbæk, der blev bygget efter de principper. Skolerne kaldes pavillonskoler og blev internationalt kendte. Derfor er Vestre Skole kategoriseret med høj bevaringsværdi.
De bevaringsværdige bygningers vigtige karakteristika er:

  • Bygningernes oprindelige proportioner (tag, mure).
  • De murede facader i røde, blødstrøgne teglsten, der fremstår i blank mur med murede detaljer såsom gesims.
  • Tage, udført som valmede saddeltage uden egentligt udhæng (opskalket tag), belagt med ikke skinnende røde tegl af ler.
  • Murede skorstene i røde blødstrøgne teglsten.
  • Opsprossede 2-fagsvinduer.
  • Det lukkede gårdrum dannet af de to pavillonbygninger og den øst/vestgående trærække.
  • Originale trappesten.
  • Gårdrummet mellem Kærsangervej 21 og 23.

Trafikforhold

Vejadgang vil som hidtil ske via den eksisterende adgangsvej til Kærsangervej der betjener matriklerne 5k, 5bs og 5bt. Matrikel 5bu har vejadgang til Fjordvej.

Offentlig service

Området er under Isefjordskolens skoledistrikt og der er busstoppesteder langs Kalundborgvej.