Lokalplanens indhold

Landskabet
Landskabet, der inddrages til boligområde, er et let kuperet morænelandskab med to naturbeskyttede områder. Der er en markant beplantning langs området mod vest (langs Jernbanen). Derudover er der et markant poppelhegn omkring idrætsanlægget og en mindre beplantning omkring §3 området mod øst.
Området har navn efter det lille bakkedrag, der ligger relativt tæt mod den sydlige afgrænsning. I den syd-østlige del af arealet findes områdets laveste punkt, som i lokalplanforslaget indgår som et permanent regnvandsbassin. Af hensyn til støj indgår desuden i lokalplanen, at der etableres en støjafskærmning mod Holbækmotorvejen i form af en ca. 7 meter høj vold plus de 3 meter løftet over terræn.

Bebyggelsen
Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 85 parcelhuse og ca. 40 boliger af tæt-lav bebyggelse. Derudover åbnes området for offentlig færdsel på veje og stier gennem området. Boligbebyggelsen udformes af boliger i mindre grupper og opdeles i fire delområder. Størstedelen af området udlægges til parcelhusgrunde på ca. 750 m2, en mindre del med tæt-lav bebyggelse. Alle boligerne får en tæt sammenhæng med friarealerne, der ligger placeret mellem boliggrupperne og med de tilgrænsende grønne områder.

Lokalplanen inddeler lokalplanområdet i fire delområder:
I delområde I kan der opføres rækkehuse (tæt-lav) boliger
I delområde II kan der opføres parcelhuse (åben-lav) boliger og alternativt tæt-lav boliger i den østligste del.
I delområde III og IV kan der opføres parcelhuse (åben-lav) boliger.

Det er intentionen, at den nye bebyggelse skal holdes i et afdæmpet og enkelt formsprog, ligesom materialevalget skal være enkelt og udstråle kvalitet. Samtidig er der lagt vægt på, at der kan ske en vis variation i området, som sikrer, at de kommende beboere selv kan præge deres bolig.

Holbækmotorvejen er en statsvej, som Vejdirektoratet er vejmyndighed for. Holbækmotorvejen er pålagt en vejbyggelinje på 30 meter fra vejmidte plus 1,5 meter gange højdeforskellen samt 1 meter til passage. Indenfor denne vejbyggelinje må der ikke opføres ny bebyggelse eller andre anlæg og indretninger af blivende art uden tilladelse fra vejmyndigheden.

Friarealer
Det nye boligområde opdeles af grønne kiler mellem delområderne, specielt det let kuperede område Vipperød Bakker danner et sammenhængende og karakteristisk friareal. Derudover dannes der ved delområde 3 og 4 et større friareal mod jernbanen og den planlagte støjvold. Støjvolden etableres med kratdannende og skovmæssig plantning. Der planlægges desuden supplerende beplantning mod jernbanen og mod den nye adgangsvej. Området bliver således grønt og frodigt og åbner mulighed for friluftsliv tæt på boligen.

Der er taget hensyn til den eksisterende bebyggelse mod syd. Her dannes et grønt bånd som en overgang mellem de eksisterende haver og den nye bebyggelse, ligesom der mod boligbebyggelsen Malthesminde bliver en tæt sammenhæng mellem det grønne område og det grønne bakkedrag i den nye boligbebyggelse: Vipperød Bakker. Det fælles grønne bånd, som går fra nord-syd, danner en central sammenhæng til Vipperød og dens faciliteter. Fra de små, korte boligveje er der overalt stiadgang til de nærliggende grønne kiler.

Trafik
Området trafikbetjenes fra øst. En stikvej fra Roskildevej mod nord trafikbetjener den nordlige del, mens den sydlige del betjenes via adgangsvejen ved Netto. De to adgangsvej forbindes ikke internt i boligområdet, hvormed en sikker og rolig trafikbetjening sikres.
Der skal etableres 2 parkeringspladser pr. parcelhusbolig og 1,5 parkeringsplads pr. tæt-lav bolig. Derudover skal der anlægges 1 gæsteparkering pr. bolig. Al parkering skal således ske i forbindelse med de enkelte boliggrupper.

Stierne i området skal udføres i en belægning, der er åben for gennemsivning af regnvand, som for eksempel grus eller stenmel. Hovedstien nord-syd skal dog etableres med en fast belægning.
Det forventes, at veje i området bliver udlagt som private fællesveje i henhold til lov om private fællesveje.

Regnvand
Lokalplanen åbner mulighed for, at der udover regnvandsbassinet mod syd kan etableres mindre bassiner i de grønne områder til forsinkelse af regnvand. Regnvandsbassiner skal have karakter af en naturlig sø. Derudover skal den enkelte bolig sørge for lokal afvanding af regnvand (tagvand og overfaldevand fra belægninger).