Statslig og regional planlægning

Statslig og regional planlægning
Boligbebyggelsen ligger tæt ved Vipperød Station, skoler og butiksområde og underbygger dermed Region Sjællands strukturbillede 2013 omkring bæredygtig byudvikling.

Beskyttede naturtyper
Lokalplanområdet indeholder områder, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens §3.
Vandhullet der er beliggende tæt ved adgangsvejen mod nord er således beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. For at søen får det bedre stilles der krav til fremtidig pleje og udformning af de omkringliggende områder. Langs jernbanen er der registreret et dige, som er beskyttet i henhold til museumslovens §29a. Ændring af diget kræver tilladelse efter museumsloven.

Skovbyggelinje
Området er omfattet af skovbeskyttelseslinje. Skovbyggelinjen skyldes en markant beplantning i forbindelse med den nært liggende banelinje. Realisering af planen forudsætter, at skovbyggelinjen ophæves.

Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplan 2007-2018

I kommuneplanen er den sydligste del af området lokalplanlagt område, mens den mindre nordlige del i dag er landbrugsområde og område for fritidsaktiviteter. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 31. Det bebyggede areal indgår som en mindre og helt naturlig afgrænsning af området mod nord.

Eksisterende lokalplaner

Der er vedtaget en lokalplan for hovedparten af området i 2007. Formålet med lokalplan 20.13 var at udlægge området til boligformål, dog som etageboligbebyggelse og med en betydelig større bebyggelsesprocent. Nærværende lokalplan opfylder samme formål som den tidligere, men fastlægger, at boligområdet nu skal rumme tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Planområdet udvides i lokalplan 20.18 mod nord, hvilket indebær en mere klar og veldefineret afgrænsning.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Det vurderes, at lokalplanen ikke har væsentlig påvirkning på nabokommuner jf. Planlovens §29b

Kystnærhedszone

Arealet ligger i kystnærkedszonen, næsten 3 kilometer fra kysten. Den nye bebyggelse vil ligge bag ved bebyggelsen mod Roskildevej og vil således ikke påvirke landskabet visuelt jf. planlovens §16, stk. 3 og 4.

Diverse udpegninger

Drikkevandsinteresser
Det meste af lokalplanområdet ligger i områder med drikkevandsinteresser med undtagelse af et lille areal i den nordlige del af lokalplanen der er område med særlig drikkevandsinteresse. Den nordvestlige del af lokalplanforslaget samt et areal sydøst ligger også i indvindingsoplandet til et par af FORS’ kildepladser og Vipperød vandværker (Sandbakkevej) men langt uden for NF (nitratfølsomt område). Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Arealanvendelse til boligformål er derfor ikke i strid hermed.

Der er ingen vandværksboringer i nærheden. Nærmeste vandværksboringer tilhører Vipperød Vandværker og ligger af en afstand af ca. 350 meter øst for lokalplanområdet.
Planforslagets nye muligheder for byggeri vurderes ikke at være grundvandstruende.

§3 beskyttede områder
Lokalplanområdet indeholder områder, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. Vandhullet, der er beliggende tæt ved adgangsvejen mod nord er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. Det andet §3 område mod øst er omgivet af en mindre beplantning.

Trafikforhold

Vejadgangen til den nye boligbebyggelse skal dels ske fra nord-øst fra Roskildevej via vej ved tankstationen, dels fra syd-øst via vejen over Netto-grunden. Begge vejadgange sikrer en enkel og trafiksikker adgang til området, og da vejene ikke forbindes i selve udstykningen vil der ikke være mulighed for gennemkørsel og dermed ingen risiko for øget trafikal belastning i området.

Der skal internt i bebyggelsen udføres trafikhastighedsbestemmelser på den nord-sydlige fordelingsvej til de nordligste boligveje.
Der vil i forbindelse med godkendelse af vejprojektet skulle udarbejdes et mere detaljeret projektmateriale vedrørende overkørsler.

Stimæssigt vil boligområdet ligeledes blive betjent på en enkel og sikker måde. Den gennemgående sti fra Vipperød Byvej i syd til de nordligste boliger skaber en sikker forbindelse mellem boligområdet og Vipperød. Til denne centrale sti har man adgang fra de enkelte boligveje/grupper, og med de hastighedsdæmpende foranstaltninger, som skal etableres, betyder det en sikker og tryg sti.
Den kollektive trafik er optimal i forhold til bebyggelsen, idet Vipperød station er beliggende ca. 500 meter fra bebyggelsen.

Offentlig service

Området hører under Skoledistrikt, Kildedamsskolen. Hol­bæk Kommune har frit skolevalg i det omfang, der er plads til ele­verne uden for eget skoledistrikt. Med hensyn til børneinstitutioner hører området under Børnedistriktet Vipperød. Der kan vælges/tilbydes institutioner i andre distrikter. For mere information se kommunens hjemmeside www.holbaeknettet.dk.
Området ligger ca. 400 m fra nærmeste daginstitution og omkring 1.000 m fra Kildedamsskolen afd. Arnakke. Nærmeste butiksområde ligger mod syd-øst for bebyggelsen i gåafstand.