Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret projektfor­lag. Lokalplanområdet er privat ejet. Realiseringen af lokalplanen herunder byggemodningen vil blive gennemført på ejernes foran­ledning.
Lokalplanen anviser, hvordan området må udnyttes, og beskriver således, hvilken karakter området vil få. Derimod medfører lokal­planen ingen handlepligt, og planen siger heller ikke noget om, hvornår området realiseres. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil. Der er dog en forpligtigelse til at etablere støjvold, som forudsætning for etablering af delområde IV.