Støj

Den nordligste del af bebyggelsen er beliggende tæt på Holbækmotorvejen. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der udført støjmålinger og beregninger, der viser, at der skal udføres en ca. 7 meter høj støjvold, for at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj og støj for jernbaner, på den nordligste del af lokalplanområdet.
Vejtrafikstøj: Lden <58 db.
Støj fra jernbanen: Lden< 64 db

Støjberegningen viser, at støjgrænserne overholdes i forhold til jernbanen og det forventes, at dette støjniveau bliver mindre, når banen bliver elektricificeret i fremtiden.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Region Sjælland har ingen oplysninger om kortlægning på videns­niveau 1 eller 2 i henhold til lov om forurenet jord eller oplysnin­ger omfattet af den indledende kortlægning.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Arkæologiske prøvegravninger i den sydlige del af lokalplansområdet har tidligere påvist fortidsminder i ret
begrænset omfang. Dette resultat skal dog vurderes på baggrund af, at det undersøgte område i væsentlig
grad var forstyrret i nyere tid. Da de resterende dele af lokalplanområdet, som ikke er dækket af tidligere prøvegravning, i øvrigt ikke forventes at være forstyrret på samme måde, samt må vurderes landskabeligt mere velegnet til forhistorisk bebyggelse, anbefaler museet, at der gennemføres arkæologiske prøveundersøgelser disse steder forud for anlægsarbejde af forskellig art.

Jf. museumslovens §25 kan bygherren eller den, for hvisregning et jordarbejde skal udføres anmode Museet om enudtalelse. Anmodningen kan fremsættes før jordarbejdet skalpåbegyndes. Såfremt der i forbindelse med grave- oganlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den delaf arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skalanmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens §27.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en screening af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009).
Det er i miljøscreeningen konstateret, at lokalplanforslaget alene fastlægger anvendelsen af et lokalt område og ikke danner grund­lag for anlæg m.v., der vurderes til at få en væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens §3 stk. 2 (Lov nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer).

På baggrund af screeningen har Byrådet besluttet, at der ikke er behov for at ud­arbejde en egentlig miljørapport. Beslutningen bekendtgøres sam­tidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget.