Servitutter

Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens §47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen.

Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse, som viser, at følgende servitutter skal aflyses, idet disse er i strid med lokalplanen:

Telefonkabel skal flyttes, da den ligger hvor bebyggelsen er projekteret. Vandledningen er ligeledes beliggende i lokalplanområdet, og ligger ifølge illustrationsplanen udenfor bebygget areal, men vil skulle påvises af ledningsejer for mere præcis stedfæstelse.

Tinglyste servitutter: