Fordebat og offentlig høring


Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 medfører en større ændring i kommuneplanens rammebestemmelser, da planforslaget muliggør solenergianlæg i området. Byrådet har derfor fra den 15. april til den 13. maj 2014 indkaldt ideer og forslag til planlægningen jf. planlovens § 23 c.

I planlægningens fordebat blev der indsendt 1 høringssvar, som vedrører lugtgener fra biogasanlægget i området. De potentielle lugtgener i planområdets omgivelser er behandlet i den miljørapport, der er udarbejdet til Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag nr 6.13. Miljørapporten kan ses under fanen "Bilag - Miljøvurdering".

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag nr. 6.13 var sammen med den tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse sendt i offentlig høring fra den 22. januar 2015 til den 19. marts 2015. Under den offentlige høring blev der indsendt i alt 4 høringssvar til dokumenterne, der var i offentlig høring. Flere høringssvar omhandlede lugtgener fra biogasanlægget i området. Desuden udtrykte flere en modstand mod planforslagenes mulighed for at etablere solenergianlæg i området. Særligt med henvisning til, at de tidligere gældende lokalplaner for området lagde op til en rekreativ udnyttelse af hele området efter færdigetableringen af deponeringsanlægget.

På baggrund af høringssvarene besluttede Byrådet på mødet den 13. maj 2015 at vedtage Lokalplan 6.15 endeligt uden muligheden for at etablere solenergianlæg i området. Ligeledes besluttede Byrådet at tydeliggøre i lokalplanen, at planområdet kan udnyttes til rekreative faciliteter, samt at store dele af området kan anvendes til landbrugsdrift. De berørte parter er blevet hørt om disse ændringer jf. planlovens § 27, stk. 2. Ingen af de berørte parter havde kommentarer til ændringerne.

Behandlingen af de indsendte høringssvar, som blev forelagt Byrådets møde den 13. maj 2015 som bilag 5 til sag nr. 104, kan ses her. Vær opmærksom på at behandlingen af høringssvar ikke tager højde for Byrådets beslutning om at fjerne muligheden for at etablere et større solenergianlæg i området. Dette skyldes, at Byrådet besluttede at gå imod en indstilling om at fastholde muligheden for et større solenergianlæg i området.