Bæredygtighed

Planen er vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som er beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Ny bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for at udnytte fx sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald. Opvarmning af boligerne skal baseres på vedvarende energi.

Transport

Lokalplanen ligger i direkte tilknytning til det sammenhængende stinet i Gl. Hagested. Der er god mulighed for at bevæge sig rundt til fods ad stierne i området både i selve landsbyen og med udsigt over de åbne marker.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet de til enhver tid gældende regulativer for Holbæk Kommune. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling

Lokalplanen stiller krav om at regnvand håndteres på egen grund og der opfordres til at regnvandet genanvendes og ses som en ressource og et rekreativt element.

Natur

Udstykningen placeres med kig udover markerne.

Lokalplanens bestemmelser fastsætter afstandskrav til de eksisterende grønne hegn omkring arealet. Afstandskravene fastsættes for at beskytte beplantningens rodnet og sikre at hegnene også i fremtiden vil findes som landskabelig elementer og ledelinjer i området.

Bilag IV-arter:
I det nordlige hegn findes flere ældre poppel- og piletræer med mange hulheder, der sandsynligvis fungerer som raste- og ynglepladser for flagermus. Det østlige hegn består primært af yngre træer, hvor ca. 10-15 træer (ask, fugle-kirsebær og ahorn) vurderes at kunne fungere som raste- og ynglepladser for flagermus. Efter gennemført besigtigelse vurderes det, at træer med en diameter på 30 cm kan have betydning for flagermus.

Det vurderes, at de to hegn kan udtyndes uden at have negative konsekvenser for flagermus i området, så længe hovedstammen på træer med en diameter på ca. 30 cm og derover, samt træer med hulheder bevares.

Beskæring af større grene med eventuelle hulheder må kun ske efter udslusning og på et tidspunkt, hvor træet ikke huser ynglende eller overvintrende flagermus, dvs. i perioden mellem d. 1. september og d. 1. november, hvor det desuden er til mindst gene for ynglende fugle og beplantningen generelt.

Udslusning vil sige, at man sluser flagermusene ud fra deres opholdssteder, således at man ikke fælder et træ fyldt med levende flagermus. Den eneste metode, der kan anbefales, virker på den måde, at flagermusene kan flyve ud fra kolonien, men hindres i at komme ind igen, således at de må finde sig et andet opholdssted. Altså at man i løbet af nogle døgn sluser flagermusene ud efter nærmere råd fra vildtkonsulenten og derefter lukker åbningen. Det er nødvendigt, at det sker over nogle døgn, for det er ikke sikkert, at alle flagermus flyver ud hver nat. Kontaktoplysningerne til den lokale vildtkonsulent findes via naturstyrelsens hjemmeside: naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/kontakt-din-vildtkonsulent

Sundhed og trivsel

Fra lokalplanområdet er der let adgang til de mange offentlige stier rundt i Gl. hagested.

Syd for lokalplanområdet løber en 50 kv højspændingsledning.

Elbranchens Magnetfeltudvalg og KL (Kommunernes Landsforening) har i 2010 udarbejdet en vejledning til forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling.
I vejledning arbejdes der med et forsigtighedsprincip - hvilket for en 50 kv højspændingsledning indebærer en respektafstand på 25 m fra ledningen til ny boligbebyggelse.
Princippet er overført til denne lokalplan og fremgår af lokalplanens kortbilag.

Læs hele vejledningen her.