Energi og forsyning

Der findes forskellige større forsyningsledninger i området.

Rundt om arealet løber en 50kv Højspændingsledning, som medfører et forsigtighedsprincip på 25 meters afstand til boligbebyggelse.
Der løber en Spildevandsledning syd om lokalplanområdet og fra denne en mindre stikledning langs den eksisterende sti, der tilkobler boligen på 48D. Adressen Præstebrovej 48D forsynes ligeledes med naturgas via en paralelledning til stikledningen.

Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Området ligger uden for kollektivt varmeforsyningsområde.
Bygningsopvarmning skal ske som individuel opvarmning og i henhold til den enhver tid gældende varmeplan for Holbæk Kommune. Opvarmning skal baseres på vedvarende energi Fx jordvarmeanlæg, træpillefyr eller luft/vand varmepumpe.

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Hagested vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning til dette vandværk.

Regn- og spildevand

Området skal udelukkende spildevandskloakeres og spildevand skal ledes til den offentlige spildevandsledning. Alt regnvand skal håndteres inden for lokalplanområdet.

Der er i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse gennemført en undersøgelse af nedsivningsforholdene i området. Der er foretaget 5 nedsivningstests på arealet - på baggrund af dem konkluderes det, at det er muligt at nedsive på arealet.

Læs notatet om nedsivning i sin fulde længde her

Der er også udarbejdet et notat for vandhåndtering. På baggrund af notatet og notatet om nedsivning arbejdes der med en regnvandsløsning, der lægger op til at regnvand nedsives på den enkelte grund. Da arealet udlægges til storparceller med en min. grundstørrelse på 2.500 m2 er det vurderet, at der vil være plads til at facilitere regnvandshåndteringen indenfor grundene. Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. Der skal søges om nedsivningstilladelse hos Holbæk Kommune.

Vand fra lokalplanområdets vej og sti ledes til en fælles grøft, hvorfra det nedsives. Det pågældende sted falder terrænet mod sydvest, bort fra de eksisterende bygninger i Hagested mod Svinninge-Audebo kanalen. Den nye boligvej vil få et længdefald på ca. 13 ‰ og grøften et tilsvarende fald. Det vil sige, at regnvand fra den nordlige del af vejen vil løbe i grøften mod Præstebrovej. Da hensigten er nedsivning i hele grøftens længde, opdeles grøften i sektioner med dæmninger på tværs af grøften. Vandet vil så stuve op i sektionerne og nedsive. Grøften dimensioneres til at håndtere regnvand op til en 5 års hændelse. Grøften etableres af udvikler af området på egen grund i forbindelse med byggemodning og er en forudsætning for ibrugtagning af området.

Skybrudssikring: Ved mere intens regn vil vandet fylde grøften og strømme over dæmningerne til næste sektion, for til sidst at strømme ud på Præstebrovej, og herfra strømme ad denne mod kanalen. Der vil være mulighed for at etablere et regnbed på ca. 200 m² lige før Præstebrovej ( Se kortbilag 5). Derved kan også en 10 års regn tilbageholdes. Ved meget voldsomme længerevarende regnskyl ( 50-100 års regn) vil kapaciteten af grøft og regnbed dog ikke være tilstrækkelig, og vand vil strømme på Præstebrovej og terræn mod sydvest.

Spildevand skal ledes til den offentlige spildevandsledning.

Spildevandsanlægget skal etableres på privat anledning, og det kræver forsyningsselskabets godkendelse. Det forventes, at det udførte kloakanlæg kan overtages af forsyningsselskabet på visse vilkår. Tilslutning og overtagelse skal betragtes som et hele i forbindelse med tilladelsen til udførelsen. Inden kloakanlægget udføres, skal der være truffet en aftale mellem forsyningsselskabet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse med forsyningsselskabets overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget, før det eventuelt kan overtages af forsyningsselskabet. Det er forsyningsselskabet, der afgør, om det ønsker at overtage et privat fælles spildevandsanlæg.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til gældende affaldsregulativer for Holbæk Kommune.

Telekommunikation

Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg.