Miljø

Støj

Lokalplanområdet er beliggende i bymidten. Den med lokalplanen muliggjorte anvendelse til centerformål ændrer ikke ved de bestående forhold.
Projektet indplacerer funktioner i stueplan, der ikke er særligt miljøfølsomme, i form af butikker, depotrum etc.
Boligerne er alle placeret på de øvre etager, som det er almindeligt i bymidten, og afledt trafikstøj fra projektet vurderes således ikke at give anledning til særlige støjgener udover det almindeligt forekommende i bymidten.
Gældende vejledende grænser for støj skal overholdes.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Matrikel 101, Holbæk Bygrunde er kortlagt jordforurenet på vidensniveau V1. Såvel en nedrivningstilladelse som en byggetilladelse vil kræve en tilladelse efter jordforureningslovens § 8. Denne tilladelse skal gives inden der kan gives byggetilladelse.

Det er grundejers ansvar at ansøge om § 8-tilladelse, herunder at levere tilstrækkelig information om forureningen på lokaliteten, så Holbæk Kommune kan fastsætte vilkår, som sikrer mennesker og miljø.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Museum Vestsjælland om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der blev foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (Lbk nr. 448 af 10. maj 2017). Miljøscreeningen blev offentliggjort som bilag til planforslaget.

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer § 8, stk. 1, nr. 1 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, der giver mulighed for parkering og butikker i byzone. Efter § 8, stk. 2, nr. 1 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning dog kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

- Forslagets muliggjorte anvendelse til centerformål, herunder detailhandel, er i overensstemmelse med den overordnede planlægning og den faktiske anvendelse af de omkringliggende ejendomme. Ejendommen har tidligere været anvendt til detailhandel.

- Forslaget ligger inden for rammerne i forhold til bebyggelsesprocent og i forhold til udvidelse af detailhandelsrammerne i bymidten
- Forslaget indpasser ny bebyggelse i overensstemmelse med de eksisterende typologier for bebyggelse langs Rosen og Smedelundsgade.
- Projektets indplacering af et punkthus i op til 7 etager er belyst i form af visualiseringer og skyggediagrammer, og de miljømæssige afledte påvirkninger således beskrevet.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport blev offentliggjort sammen med planforslaget. Ved den endelige vedtagelse blev foretaget en reduktion af punkthusets etageantal fra 7 etager til 5 etager, hvilket ikke vurderes at indebære krav om gennemførelse af ny miljøscreening.

miljoescreening_151_og_kptillaeg_36.pdf