Servitutter

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der udarbejdet servitutredegørelse fra en landinspektør.
Servitutredegørelsen i sin helhed kan ses her:
servitutredegørelse

Nedenstående servitutter forudsættes aflyst for realisering af bebyggelse efter lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Matr.nr. 5a, Ågerup By, Ågerup
Dokument lyst den 08.11.1968 nr. 11482 om bebyggelse benyttelse m.v.
Offentligretlig rådighedsservitut om indskrænkning i mulighed for at opføre ny bebyggelse, som følge af tilladelse til frastykning af medhjælperbolig.
Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 09.02.1977 nr. 3842 om overkørsel, fælles ind- og udkørsel mv.
Privatretlig servitut om overkørsel.
Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.