Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Området ligger uden for kollektivt varmeforsyningsområde.
Opvarmning kan ske ved individuel opvarmning eller der kan etableres fælles varmeforsyning for den samlede bebyggelse, eksempelvis i form af blokvarmeanlæg, evt. jordvarmeanlæg, brineanlæg eller lignende.

Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 31 af 29. januar 2008, § 15 stk. 2.).

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Fors, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning.

Regn- og spildevand

Lokalplanområdet er ikke i sin helhed omfattet af Spildevandsplan 2010-2018 for Holbæk Kommune, og realisering af lokalplanen forudsætter derfor, at der bliver udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen.

Området skal udelukkende spildevandskloakeres og regnvand skal håndteres inden for lokalplanområdet.

Spildevandsanlægget skal etableres på privat anledning, og det kræver forsyningsselskabets godkendelse. Det forventes, at det udførte kloakanlæg kan overtages af forsyningsselskabet på visse vilkår. Tilslutning og overtagelse skal betragtes som et hele i forbindelse med tilladelsen til udførelsen.

Inden kloakanlægget udføres, skal der være truffet en aftale mellem forsyningsselskabet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse med forsyningsselskabets overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget, før det eventuelt kan overtages af forsyningsselskabet.

Der er forsyningsselskabet, der afgør, om det ønsker at overtage et privat fælles spildevandsanlæg. Holbæk Kommunes myndighedsopgaver på spildevandsområdet, f.eks. spildevandstilladelser, varetages af Virksomhed og Miljø.

Der er i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse lavet en undersøgelse af nedsivningsforholdene i området. Rapporten konkluderer, at størstedelen af lokalplanområdet ikke er egnet til nedsivning pga. højt grundvandsspejl og impermeable lerlag.

Læs geoteknisk_rapport_her

Der er også udarbejdet et notat for vandhåndtering.

Hverdagsregn i området ledes via rør til regnvandsbassin i den sydlige del af området hvor vandet renses og forsinkes op til en klimafremskreven 5-årshændelse. Vandet ledes forsinket (0,3 l/s/red. ha) til et eksisterende dræn syd for området, da det vurderes ikke muligt at nedsive væsentlige mængder vand i området pga. højt grundvandsspejl og impermeable lerlag.

Skybrudssikring

I terrænplanen for området indarbejdes en skybrudsstruktur, som leder vand ved store regnhændelser på vejene til de grønne områder. På kortbilag 6 vises den overordnede skybrudsstruktur samt overordnet kotering, som sikrer at skybrudsvejene (blå pile) har et mindstefald på 5‰ mod grønne områder.

Læs notat for vandhåndtering_her

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.