Borgerinddragelse

Fordebat

  • I planlægningens fordebat blev indsendt 4 høringssvar. Kommentarerne vedrørte:

Ønske om genetablering af beplantning på området hvor der i efteråret 2014 blev fældet skovbeplantning.

  • Ønske om at beplantningsbæltet mod nord holdes højere.
  • Bekymring ang. øget trafikbelastning på Sofiesminde allé, ifm. udvidelse af campingpladsen med 20 campingenheder.

Høringssvarene blev behandlet som følger:

  • Berørte naboer blev inviteret til møde hvor ønsker til ny beplantning kunne ytres.
  • Lokalplanforslaget stiller specifikke krav til beplantningsbælternes bredde og højde. Disse krav skal overholdes ved driften af campingpladsen.
  • Det er gennem en miljøscreening vurderet, at lokalplanforslaget ikke vil medføre en øget trafikbelastning på Sofiesminde allé. Lokalplanforslaget stiller forskellige parkeringskrav. Disse skal overholdes ved anvendelse af campingpladsen.

Udover ovenstående, indkom kommentarer som ikke faldt inden for lokalplanforslagets rammer. Disse bliver behandlet af rette instans.

Offentlig høring

Lokalplanen var i offentlig høring i perioden 4. juni 2015 til 30. juli 2015. Behandlingen af de indsendte høringssvar kan ses her.