Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at opføre og indrette etageboliger, administration og butikker, herunder en dagligvarebutik i tilknytning til det øvrige butiksliv i Svinninge, der skal være med til at understøtte bymidtens forretningsliv.

Med lokalplanen kan der etableres et samlet bruttoetageareal til butiksformål for dagligvare- og udvalgsvarebutikker på 1.500 m². Den maksimale størrelse for den enkelte dagligvarebutik er 1.000 m² og 500 m² for den enkelte udvalgsvarebutik. (Derudover kan tilføjes arealer til personalefaciliteter jf. Planlovens § 5 t stk. 2.)

Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne, som vist på kortbilag 5. Inden for byggefelt Ia og Ib kan der opføres en ny dagligvarebutik. Bygningen placeres med facade tæt mod vej, og medvirker således til at fastholde oplevelsen af bebyggelse langs Hovedgaden som en sammenhængende facaderække. Inden for byggefelt II er Svinninge Bibliotek fastholdt. Udlæggelse af byggefeltet skal sikre, at torvearealet ikke reduceres yderligere ved eventuelt ændret anvendelse i fremtiden.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 90.

Der sikres adgang for bilister, cyklister og gående til lokalplanområdet via ny overkørsel fra Hovedgaden og Markedsvej.

Lokalplanen sikrer, at der udlægges grønt areal langs den sydlige del af parkeringsområdet samt syd for byggefelt I, som vist på kortbilag 5. Beplantningen omkring parkeringsområdet vil bestå af græsflader og træer.

Bebyggelsens udseende
Planlægningen skal sikre, at de beskrevne karakteristika omkring bebyggelse ved Hovedgaden fastholdes, herunder placering af bygningsfacade langs vej og krav om, at butiksfacader bidrager med en vis grad af åbenhed udadtil mod Hovedgaden. Planlægningen af den nye dagligvarebutik skal endvidere sikre, at servicefunktioner som vareindlevering, lager m.v. indpasses i bebyggelsen på en måde, så dette ikke skæmmer det visuelle indtryk langs Hovedgaden. Facaderne skal primært fremstå i blank eller pudset tegl, mens mindre bygningsdele som f.eks. indgangspartier, kan opføres i andre materialer såsom glas, metal eller træ. I bestemmelserne stilles der derudover krav om opdeling af facader samt skiltning.

Inden for byggefelt Ia og Ib kan ny bebyggelse maksimalt opføres i én etage og med en maksimal højde på 5,5 m (byggefelt Ib), dog maksimalt 8,5 m på bebyggelsens østlige hjørneparti mod Hovedgaden (byggefelt Ia). Ny bebyggelse skal opføres med fladt tag for at sikre nabohensynet, herunder mindske skyggegener mest muligt.

Inden for byggefelt II kan ny bebyggelse opføres i maksimalt to etager og med en maksimal højde på 8,5 m. Ny bebyggelse skal opføres med enten fladt tag eller symmetrisk saddeltag med en taghældning på mellem 30 og 45 grader.

Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tage og facader, da refleksionerne kan være til gene for naboer og trafikanter. I bestemmelserne stilles der desuden krav til tagbeklædning. Se i øvrigt kortbilag 3a og 3b, som illustrerer et eksempel på en ny dagligvarebutik.

Anvendelsesplan (kortbilag 5)

Illustrationsplan (kortbilag 3a)

Facadeopstalt (kortbilag 3b)