Lokalplanens gennemførelse

Projektplanerne er fremkommet ved initiativ fra privat projektudvikler. Projektudvikler ejer flere matrikler, mens Holbæk Kommune ejer matr. nr. 9b, hvorpå biblioteket ligger i dag samt den del af vejarealerne på Hovedgaden og Markedsvej, der inddrages i matriklen til den ny bebyggelse. I forbindelse med realiseringen af projektet skal flere matrikler sammatrikuleres og nogle skel skal flyttes.

Det er endvidere en forudsætning for lokalplanens gennemførelse af der dispenseres fra nedenstående servitutter for lokalplanområdet:

Dokument lyst den 10.06.1933, nr. 910448-21
Dokument lyst den 10.02.1976, nr. 3923-21
Dokument lyst den 10.06.1933, nr. 910391-21
Dokument lyst den 10.06.1933, nr. 712-21
Dokument lyst den 23.01.1934, nr. 3791-21

Følgende servitutter ophæves i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen:

Dokument lyst den 28.08. 1936, nr. 1508-21
Dokument lyst den 27.06.1907, nr. 910333-21
Dokument lyst den 11.01.1923, nr. 910334-21
Dokument lyst den 21.09.1905, nr. 910433-21
Dokument lyst den 21.09.1905, nr. 910390-21
Dokument lyst den 18.07.1912, nr. 910446-21

Frivillig udbygningsaftale om infrastruktur

I forbindelse med lokalplanen er der planlagt en række infrastrukturforbedringer. Disse infrastrukturforbedringer er aftalt gennem en frivillig infrastrukturudbygningsaftale jf. planlovens § 21b, mellem projektudvikler og Holbæk Kommune. Denne aftales indhold en betingelse for lokalplanens gennemførelse. I aftalen fastlægges hvilke infrastrukturanlæg, det påhviler projektudvikler at afholde udgifterne til, i forbindelse med projektplanerne. De planlagte forbedringer er illustreret på kortbilag 6 og omfatter:
• Etablering af en venstresvingsbane på Svinninge Hovedgade for indkommende trafik fra Holbæk.
• Etablering af ny buslomme på sydsiden af Svinninge Hovedgade og fortov fra busstop til ny dagligvarebutik.
• Genetablering/forskønnelse af det tilbageværende torveareal foran Svinninge Bibliotek.

Oplysning om, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af forslag til lokalplan 10.07.

Note: I henhold til Planlovens § 21B kan der indgås aftale mellem privat bygherre og en offentlig myndighed om finansiering af infrastrukturanlæg (offentlige vejanlæg mm.), der er nødvendige for realisering af projektet.

Se illustration af udbygningsaftalens indhold her