Miljø

Støj

Lokalplanområdet er beliggende ud til Hovedgaden i Svinninge. Trafikken på Hovedgaden er således både af lokal og gennemkørende karakter. Det betyder, at området til tider kan være støjbelastet. Med realisering af planerne sker en flytning af buslommen foran lokalplanområdet. Derudover etableres der i forbindelse med opførelse af en ny dagligvarebutik en venstresvingsbane på Hovedgaden foran adgangen til lokalplanområdet.

Der skal i forbindelse med varegården/varelevering etableres en støjskærm langs parkeringspladsen mod Markedsvej og naboerne på Markedspladsen, som vist på kortbilag 5. De vejledende grænseværdier for støj skal overholdes.

Virksomhedsstøj:
Grænserne for virksomhedsstøj følger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj målt udendørs jf. ”Vejledning nr. 5/1984:
Ekstern støj fra virksomheder”.

Inden for lokalplanområdet samt i naboområder udlagt til centerformål er de vejledende støjgrænser ved lokalplanens vedtagelse:
55 dB(A) hverdage 7-18 og lørdage 7-14.
45 dB(A) hverdage 18-22, lørdage 14-22 og søndage 7-22.
40 dB(A) alle dage 22-7.

I naboområderne udlagt til boligformål er de vejledende grænseværdier ved lokalplanens vedtagelse:
45 dB(A) hverdage 7-18 og lørdage 7-14.
40 dB(A) hverdage 18-22 og lørdage 14-22 og søndage 7-22.
35 dB(A) alle dage 22-7.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Lokalplanområdet er områdeklassificeret som arealer, der kan være lettere forurenet. Lokalplanområdet er ikke V1 eller v2 klassificeret.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan dog fremkomme fund inden for lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Holbæk Museum om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Holbæk Museum, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 939 af 3. juli 2013). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Forslag til lokalplan nr. 10.07 vurderes på baggrund screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • planforslagene ligger i direkte forlængelse af eksisterende planlægning for området.
  • det med planforslagene muliggjorte byggeri ikke afviger væsentligt i indhold eller omfang fra den allerede foretagne udbygning i området.
  • lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser omkring afskærmning af p-areal mod boligbebyggelse
  • de trafikale ændringer i vid udstrækning bygger videre på allerede eksisterende adgangsveje og eksisterende anvendelse
  • planforslagene ikke berører natur- eller kulturværdier

På baggrund af screeningen har Byrådet besluttet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljørapport. Beslutningen bekendtgøres samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget.

Download en pdf af screeningen her