Statslig og regional planlægning

Nyt lokalcenter

Planlægningen flytter et lokalcenter ca. 30 m. Vurderingen er derfor, at det er det samme opland butikken kommer til at betjene. Det nye lokalcenter udvider ikke eksisterende ramme på 1000m2. Lokalcenteret flyttes fra et område som overvejende benyttes til boligformål, til et område som overvejende anvendes til erhvervsformål. Det vurderes derfor, at lokalcenteret vil være til mindre miljømæssig gene på den nye placering.

Kommuneplan 2013-2025

Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 2.E08. Rammen udlægger området til Erhverv. Rammen fastsætter maks. etageantal til 1,5 og maks. bygningshøjde til 8,5. Rammen fastsætter miljøklasse mellem 2 - 4, og fastsætter området til byzone. Rammen suppleres af følgende bestemmelse: "Eksisterende boliger kan bibeholdes".

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne for rammeområde 2.E08. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 28. Kommuneplantillæg nr. 28 flytter eksisterende lokalcenter 2.DLC03 og kommuneplanramme 2.C04 30 meter fra matr. 13as Ladegården, Holbæk Jorder til matr. 23b Tåstrup Holbæk Jorder. Kommuneplantillægget erstatter kommuneplanramme 2.C04 på matr. 13as Ladegården, Holbæk Jorder med en boligramme.

De gamle og nye kommuneplan rammer kan ses her.

Eksisterende lokalplaner

Lokalplanforslag 2.79 erstatter del af lokalplan 2.13 for et område ved Spånnebæk.

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet er beliggende i den kystnære del af byzonen. Den forslåede bebyggelse i området er ikke højere end 8,5 m og end de bebyggelser der ligger mellem lokalplanområdet og kysten, hvorfor der ikke er nogen effekt i forhold til oplevelsen af kysten.