Statslig og regional planlægning

Der vurderes ikke at være forhold i planen, der strider mod statslig planlægning.

Kommuneplan 2007-2018

Lokalplanen forudsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Lokalplanområdet hører under rammeområderne 2.E08 (nord for Skagerakvej) og 2.E10 (syd for Skagerakvej) i Holbæk Kommuneplan 2007-18, området er beliggende i byzone. Rammeområdernes anvendelse er fastsat til Erhverv. De omkringliggende områder er udlagt til boligområder mod vest, centerområde, erhvervsområde og boligområder mod nord og både boliger og erhvervsområder mod øst. Mod syd er der åbent land.

Lokalplanforslaget forudsætter en ændring af kommuneplanen, hvor en del af den eksisterende ramme 2.E08 inddrages i centerområde 2.C05 som hermed udvides.
Lokalplanen udarbejdes indenfor rammerne af kommuneplantillæg nr. 40, se bilag 10 eller download kommuneplantillægget her:

Kommuneplantillæg_nr_40.pdf

Eksisterende kommuneplanrammer

Nye kommuneplanrammer

 

 

Eksisterende lokalplaner

Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 14 For et område mellem Tåstrupmøllevej, Valdemar Sejrsvej og Ringstedvej. Den eksisterende lokalplan udlægger området til erhvervsområde.

Den nye lokalplan 2.66 vil gælde for hele området og dermed erstatte lokalplan nr. 14 i sin helhed.

Den eksisterende lokalplan nr. 14 erstattes i sin helhed

Butikkers påvirkning af bymiljøet

I henhold til Planlovens § 16, stk. 6, skal lokalplaner, der muliggør etablering af butikker, gøre rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.

Delområde 1
Lokalplanen giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik og et mindre madudsalg i delområde 1. Dagligvarebutikken etableres i forbindelse med det eksisterende lokalcenter i tilknytning til området og bliver en del heraf. Det forventes, at påvirkningerne af bymiljøet som følge heraf vil være begrænsede, der vil opstå en større sammenhæng og åbenhed i området som følge af butikkens placering i området, som på nuværende er afgrænset af et hegn.

De trafikale påvirkninger ved etablering af en dagligvarebutik er vurderet i trafiknotat udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Moe & Brødsgaard, se mere information under afsnittet om trafikforhold.

Der anlægges ingen egentlige friarealer i området, dog skal der etableres der beplantning omkring dagligvarebutikken bl.a. med henblik på at mindske lysgener overfor naboejendommene. Der er desuden et beplantet areal mellem butikken og den sydvestlige nabo, matr. 2f, som er en beboelsesejendom.

Diverse udpegninger

Området er udpeget til område med drikkevandsinteresser.

Den sydligste del af området ligger indenfor kirkeomgivelserne i tilknytning til kirken i Tveje Merløse. I kommuneplanrammerne 2.E10 for den sydlige del af området fastsætter en maksimal bygningshøjde på 11 m og den eksisterende lokalplan nr. 14 udlægger området til erhvervsformål. I forbindelse med denne lokalplan vil der ikke ske en forringelse af kirkeomgivelserne, der vil fortsat være udsyn til Tveje Merløse kirke fra offentlig vej.

Kirkeomgiveler

Trafikforhold

De primære adgangsveje til området er Gl. Ringstedvej, Valdemar Sejrsvej, Skagerakvej og Tåstrup Møllevej. Der ud over er der et eksisterende vejnet internt i området. I lokalplanen udlægges areal til en eventuel kommende videreførelse af Spånnebæk til Gl. Ringstedvej se kortbilag 3.

Det rådgivende ingeniør firma Moe & Brødsgaard har i forbindelse med etablering af en dagligvarebutik i området udarbejdet en trafikvurdering. De trafikale konsekvenser vurderes at være minimale i forhold til øget trafikmængde. Det anbefales desuden, at der etableres en midterhelle på Gl. Ringsetdvej syd for Tåstrup Møllevej. Dette vil øge sikkerheden for gående, som primært vil komme til området fra boligområderne mod vest og nord. Holbæk Kommune er myndighed på området.

En hver ændring på vejareal skal godkendes af Trafik og Infrastruktur, Holbæk Kommune.

Offentlig service

Lokalplanområdet er beliggende i den sydøstlige del af Holbæk by. Den kollektive trafikforsyning til områet består i busrute 501A, som har flere stoppesteder på Gl. Ringstedvej samt et internt i lokalplanområdet på Skagerakvej.
Mere information kan findes på Holbæk Kommunes hjemmeside www.holbaek.dk.