Borgerinddragelse

I den offentlige høringsperiode indkom 6 høringssvar, herunder flere høringssvar fra naboer, der ønskede det angivne beplantningsbælte i planforslagene reduceret i højden. Ved den endelige vedtagelse blev bestemmelsen om højde på min. 15 m af beplantningsbæltet således ændret til min. 5-8 m, for de dominerende arter.
Derudover fremsatte virksomheden, i dialog med naboer mod øst, ønske om en reduktion af lokalplanafgrænsningen, således at lokalplanafgrænsningen trækkes lidt tilbage fra disse naboer ved Nordvestvej. Ved den endelige vedtagelse af planerne blev dette ønske imødekommet, således at afgrænsningen blev reduceret i overensstemmelse med de endelige kortbilag.
I et andet høringssvar blev tilkendegivet bekymring over muligheden for indplacering af virksomheder op til miljøklasse 6, med deraf afledte potentielle miljøgener for omkringboende. Lokalplanen fastsætter imidlertid bestemmelser omkring overholdelse af gældende grænseværdier for støj, støv og lugt, der sikrer omgivelserne, ligesom der i sammenhæng med planforslagene er udarbejdet støjrapport og trafikvurdering, der underbygger, at virksomheden vil kunne overholde gældende grænseværdier.
Endelig blev fremsat bemærkninger vedrørende vejomlægning, der i det væsentligste ikke berørte lokalplanforslaget, men håndteres i særskilt vejsag. Indkomne høringssvar og administrativ behandling heraf kan ses via boksen til højre.

Holbæk Kommune afholdt endvidere forfase forud for den offentlige høring i henhold til Planlovens § 23c, herunder et offentligt møde omkring planerne, torsdag den 22. juni 2017 kl. 17:30 i Svinningehallen, Svinningehallen 1. Her blev planprocessen og projektønskerne gennemgået, og der blev stillet spørgsmål og givet bemærkninger hertil.

Behandling af høringssvar

Under den offentlige høring blev fremsendt 6 høringssvar. De fremsendte høringssvar blev forelagt ved den politiske endelige behandling af planerne. Indholdet i bemærkningerne og administrativ vurdering kan ses her: skema_med_behandling_af_hoeringssvar.pdf