Borgerinddragelse

Planforslagene har været i offentlig høring i otte uger fra den 9. juli 2015 til den 3. september 2015. Der indkom tre skriftlige høringssvar i denne periode. Høringssvarene omhandlede bekymringer om skyggegener og ankomstforholdene, herunder sikring af manøvrearealer.
Der er kun foretaget mindre redaktionelle ændringer af planerne i forhold til planforslagene.

Der er udarbejdet en oversigt over indkomne høringssvar, som indeholder resumé af det indkomne samt administrationens vurdering og indstilling hertil.
Se skema over høringssvar her