Borgerinddragelse

Holbæk Kommune har orienteret Jyderup Lokalforum under det indledende arbejde med lokalplanen, og drøftet planens formål og anvendelse. Jyderup Lokalforum havde bl.a. bemærkninger ang. bæredygtighed og energiforsyning. Planloven giver dog ikke hjemmel til at fastsætte bestemmelser om bæredygtighed og alternativ energiforsyning, når det er en privat grundejer der er udvikler.

Holbæk Kommune har været i dialog med Jyderup Fængsel om det kommende beplantningsbælte, og deres bemærkninger har ligget til grund for dialogen med bygherre.

Lokalplanforslaget var i offentlig høring i 5 uger, og der blev afholdt borgermøde under høringen. Der har ikke været afholdt forhøring, da der ikke er udarbejdet kommuneplantillæg.

Efter den offentlige høring, er der foretaget tre ændringer:

- en præcisering af retningslinjer vedr. udformning af vejchikaner.

- en præcisering af kortbilag 3 og 5, hvor et opholds- og legeområde ikke var skitseret.

- udtage forhenværende § 4 Udstykning, da der ikke findes kortbilag vedr. udstykning.

Behandling af høringssvar

Administrationen har modtaget 13 høringssvar i høringsperioden.
Du kan se behandlingen af høringssvarene her:

oversigt_og_besvarelse_af_hoeringssvar_til_lokalplan_1112.pdf (154.4 KB)

samlet_hoeringssvar_lp_1112_redacted.pdf (3.7 MB)