Borgerinddragelse

Der er tidligere, fra beboere i det eksisterende boligområde ved Slotshaven, udtrykt utilfredshed med trafikforholdene i nærområdet, herunder såvel trafikmængder som trafiksikkerhed.
Etablering af P-pladser på en del af matr.nr. 10a og 1akl Ladegården, Holbæk Jorder vurderes at medvirke til at forbedre de trafikale forhold i Slotshaven, bl.a. fordi pladserne ligger mere naturligt i forhold til de eksisterende funktioner, og fordi den nye placering betyder, at parkanter ikke længere skal krydse stiforbindelse og bløde trafikanter ved Vandtårnstien.

Planen var i offentlig høring i perioden 16. okt til 17. nov 2017. Der blev afholdt borgmøde i høringsperioden.
I høringsperioden indkom i alt 3 høringssvar, som har foranlediget en præcisering af terrænforholdene, udtrykt i §§ 6.1 og 6.2.

Behandling af høringssvar

Administrationen har modtaget 3 høringssvar i høringsperioden.
Du kan se behandlingen af høringssvarene her:
oversigt_over_hoeringssvar_lp_285.pdf (23.6 KB)

Referat af borgermødet kan læses her:
borgermoedenotat_vedroerende_lokalplanforslag_285_slotshaven.pdf (101.6 KB)